نشریات و پایگاه‌های الکترونیکی

Databases

   

E-Journals

 

E-Books, Atlases & CME’s

 

Evidence-Based Medicine Resources

   

  multimedia

   

Free Medical Resources

پست الکترونیکی مدیریت کتابخانه: centlib@arums.ac.ir

پست الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه: diglib@arums.ac.ir