برنامه کارگاه ها

سال ۱۳۹۹

ردیف

روز برگزاری

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

برگزار کننده

مخاطبان

محل برگزاری

1

شنبه

1399/1/30

کارگاه جستجوی مقدماتی و پیشرفته منابع الکترونیکی

صغری گلمغانی

کمیته تحقیقات کشوری

دانشجویان

بصورت آنلاین

2

چهارشنبه

1399/4/12

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی ScienceDirect

صغری گلمغانی

کتابخانه مرکزی

کارشناسان کتابداری و سایر کارشناسان دانشگاه

معاونت تحقیقات و فناوری بصورت آنلاین

3

چهارشنبه

1399/6/12

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی ScienceDirect

صغری گلمغانی، راضیه محمدی

کتابخانه مرکزی

کارشناسان فوریت های پزشکی

سایت کامپیوتری معاونت تحقیقات و فناوری

4

سه شنبه

1399/6/18

آشنایی با شاخص های علم سنجی

صغری گلمغانی

اداره علم سنجی

هیأت علمی و  کارشناسان کتابداری

معاونت تحقیقات و فناوری بصورت آنلاین

5

سه شنبه

1399/7/1

جستجوی مقدماتی و پیشرفته

صغری گلمغانی

کتابخانه مرکزی

دانشجویان

معاونت تحقیقات و فناوری بصورت آنلاین

6

چهارشنبه

1399/8/7

آشنایی با پایگاه UpToDate

دکتر تلما ظهیریان

کتابخانه مرکزی

هیأت علمی و  کارشناسان کتابداری

معاونت تحقیقات و فناوری بصورت آنلاین

7

چهارشنبه

1399/9/5

آشنایی با پایگاه ClinicalKey

صغری گلمغانی

کتابخانه مرکزی

هیأت علمی و  کارشناسان کتابداری

معاونت تحقیقات و فناوری بصورت آنلاین

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطب

1

پنج شنبه

98/2/5

نوپا

صغری گلمغانی

کارشناسان کتابداری و کارکنان معاونت پژوهشی

2

پنج شنبه

98/2/19

جستجوی منابع الکترونیکی BMJ

صغری گلمغانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

3

چهارشنبه

98/3/5

جستجوی منابع الکترونیکی

Web of Sciences و JCR

صغری گلمغانی

اعضای هیأت علمی

4

چهارشنبه

98/3/8

نوپا

صغری گلمغانی

اعضای هیأت علمی

5 دوشنبه 98/5/28 جستجوی منابع الکترونیکی (Web of Sciences, ScienceDirect) صغری گلمغانی دانشجویان
6 چهارشنبه 98/5/16

جستجوی منابع الکترونیکی PubMed

صغری گلمغانی کارشناسان کتابداری و پژوهش
7

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

98/6/3-5 جستجوی پیشرفته در بانک اطلاعاتی Web of Science, Scopus, Science Direct صغری گلمغانی اعضای هیأت علمی - کارشناسان کتابداری
8 سه شنبه 98/6/5 نوپا حمیده علی اکبری کارشناسان پژوهش
9 شنبه 98/8/18

آشنایی با

ScienceDirect, Scopus
صغری گلمغانی دانشجویان پرستاری
10

چهارشنبه

پنج شنبه

98/913-14

کارگاه جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی بالینی  OVID, Clinical Key, UpToDate

دکتر علی رشیدی اعضای هیأت علمی - کارشناسان کتابداری

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطبان

محل برگزاری

 

۱

چهارشنبه

پنج شنبه

۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۳۹۷/۰۵/۰۳

کارگاه علم سنجی و شاخص‌های آن

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

کارشناسان علم سنجی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۲

پنج شنبه

۱۳۹۷/۰۴/۰۴

کارگاه نرم افزار کتابخانه ای Koha

سهیلا عقیلی

کارشناسان کتابداری

سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۳

یکشنبه

۱۳۹۷/۰۵/۰۷

کارگاه بارگذاری Eprints

صغری گلمغانی

هیأت علمی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۴

دوشنبه

۱۳۹۷/۰۵/۱۵

کارگاه Up To Date

دکتر عیسی زاده

هیأت علمی

مراکز آموزشی درمانی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۵

چهارشنبه

۱۳۹۷/۰۷/۰۴

کارگاه نرم افزار کتابخانه ای Koha (مقدماتی)

سهیلا عقیلی

کارشناسان بخش فنی و مسئولین کتابخانه

سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۶

دوشنبه

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

کارگاه Clinical Key

دکتر عیسی زاده

هیأت علمی

مراکز آموزشی درمانی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۷

سه شنبه

۱۳۹۷/۰۷/۱۷

کارگاه (نوپا) نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران

صغری گلمغانی

هیأت علمی

سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۸

چهارشنبه

پنج شنبه

۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی PubMed , Scopus , Web of Sciences, JCR,

صغری گلمغانی

هیأت علمی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۹

یکشنبه

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا

صغری گلمغانی

کارشناسان علم سنجی

سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۱۰

پنج شنبه

۱۳۹۷/۰۸/۰۳

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی Sciences Direct

صغری گلمغانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۱۱

شنبه

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

کارگاه نرم افزار کتابخانه ای Koha (پیشرفته)

سهیلا عقیلی

کارشناسان بخش فنی و مسئولین کتابخانه

سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۱۲

پنج شنبه

۱۳۹۷/۰۸/۲۴

کارگاه کتابدار پژوهشی

صغری گلمغانی

کارشناسان کتابداری

سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۱۳

چهارشنبه

پنج شنبه

۱۳۹۷/۰۹/۱۴

۱۳۹۷/۰۹/۱۵

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی PubMed, Scopus

صغری گلمغانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۱۴

پنج شنبه

۱۳۹۷/۱۰/۱۳

کارگاه بارگذاری Eprints

صغری گلمغانی

هیأت علمی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۱۵

پنج شنبه

۱۳۹۷/۱۰/۲۰

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا

صغری گلمغانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه