راهنمای منابع آموزشی الکترونیکی

 

ردیف

راهنمای آموزشی

PDF

Html

۱

راهنمای آموزشی Science Direct

pdf

Html

۲

راهنمای آموزشی Scopus

pdf

Html

۳

راهنمای آموزشی Wiley

pdf

Html

۴

راهنمای آموزشی Web of Sciences

pdf

Html

۵

راهنمای آموزشی شناسایی مجلات نمایه شده ( Web of Knowledge (ISI

pdf

Html

۶

راهنمای آموزشی EndNote

pdf

Html

۷

راهنمای آموزشی PubMed

pdf

Html

۸

راهنمای آموزشی Google Scholar

pdf

Html

۹

راهنمای آموزشی Clinical Key

pdf

Html

۱۰

راهنمای آموزشی ۲ Cochrane library

pdf

Html

۱۱

راهنمای آموزشی Cochrane Library1

pdf

Html

۱۲

نحوه ویرایش و ایجاد پروفایل واحد اساتید و پژوهشگران در پایگاه اطلاعاتی Scopus

pdf

Html