برنامه کارگاه های سال ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۵۷۶

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطب

مستندات

1

یکشنبه

99/4/29

کارگاه Sciencedirect

صغری گلمغانی

اعضای هیأت علمی، کارشناسان کتابداری، علم سنجی و کارکنان

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

2

چهارشنبه

99/6/12

کارگاه Sciencedirect

راضیه محمدی

صغری گلمغانی

کارکنان

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

3

پنج شنبه

99/8/29

کارگاه Scopus

راضیه محمدی

صغری گلمغانی

دانشجویان

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

4

دوشنبه

99/10/15

کارگاه PubMed

صغری گلمغانی

کارکنان

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

5

سه شنبه

99/10/16

کارگاه ClinicalKey

صغری گلمغانی

کارشناسان کتابداری و علم سنجی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

6 دوشنبه 99/11/6 کارگاهUpToDate صغری گلمغانی کارشناسان کتابداری و علم سنجی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

7 پنج شنبه 99/11/16 کارگاه Sciencedirect صغری گلمغانی

دانشجویان

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۰