کارکنان کتابخانه دیجیتال

کارشناس سایت کامپیوتر دانشگاه

نام و نام خانوادگی: زینب ایمانی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی: ۳۵۳ ایمیل: z.imani@arums.ac.ir

 

کارشناس کتابخانه دیجیتال

نام و نام خانوادگی: سما رنجبر

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن: ۳۳۵۲۳۸۹۰ داخلی: ۳۵۲ ایمیل: s.ranjbar@arums.ac.ir