کارکنان کتابخانه دیجیتال

تعداد بازدید:۳۹۲

 

سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه

نام و نام خانوادگی: کمال ابراهیمی

 دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲  ایمیل: k.ebrahimi@arums.ac.ir

 

کارشناس سایت کامپیوتر دانشگاه

نام و نام خانوادگی: زینب ایمانی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی: ۳۵۳ ایمیل: z.imani@arums.ac.ir

 

کارشناس کتابخانه دیجیتال

نام و نام خانوادگی: فاطمه فتحی گیوی

کارشناس  کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن: ۳۳۵۲۳۸۹۰ داخلی: ۳۵۲ ایمیل: f.fathi@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱