خبرهای مهم

برگزاری کارگاه ESI

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند کارگاه ESI روز نهم و دهم آذر ماه سال جاری در سایت آموزشی دانشکده دندانپزشکیبرگزار می شود.

ادامه مطلب

کارگاه متاآنالیز شبکه ای

مرکز کاکرین ایران با همکاری مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارگاه دو روزه مجازی کشوری برگزار می کند

ادامه مطلب

وبینار whats New on Scopus

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ وبینار آشنایی با ویژگی های جدید در Scopus را با سخنرانی جناب آقای دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی برگزار می شود

ادامه مطلب

مقادیر شاخص CiteScore

فرمول جدید محاسبه CiteScore به جای بازه زمانی سه ساله، بازه زمانی چهار ساله مقالات و استنادات را دربرمی گیرد.

ادامه مطلب